Tuesday, 5 March 2013

BAB 1 (1.2) - PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN


1.2  Sejarah Perakaunan

(a)   Permulaan Menyimpan Rekod Secara Sistematik
-       Di Babylonia pada 3500 SM
-       Penggunaan wang pada abad 5 dan 6 mula rekod dengan nilai wang

(b)   Permulaan Catatan Bergu
-       Abad ke13 – ke15 – perkembangan perniagaan rekod lebih terurus
-       Luca Pasioli (1494) – memperkenalkan sistem catatan bergu dengan rekod yang lebih lengkap dan teratur, pengunaan jurnal, lejar – digelar sebagai Bapa Perakaunan 

(c)   Perkembangan Sistem Perakaunan
-       Abad ke 17 dan 18 -  bermula dari Revolusi Industri di England – Perakaunan Kos diperkenalkan.
-       Abad ke 18 dan 19 – dengan pembentukan Syarikat – laporan kewangan kepada pelabur – memperkenalkan Perakaunan Pengurusan.
-       Abad ke 20:
-  perkembangan dalam organisasi perniagaan – maklumat perakaunan sebagai
   rujukan dan membuat keputusan – memperkenalkan Perakaunan Pengurusan.
-  perkembangan perniagaan dengan lebih moden mewujudkan pelbagai
   keperluan perniagaan dan kewangan – tertubuhnya badan-badan perakaunan
   profesional untuk ketetapan yang standard
-  wujudnya Kod Etika – dipatuhi oleh akauntan

(i)       Falsafah Perakaunan Islam Dan Konvensional

Falsafah Perakaunan Islam
-           Sistem kewangan berasaskan Syariah Islam telah berkembang dan menjadi bahagian penting dalam sistem kewangan antarabangsa. 
-           Perkembangannya masih lagi memerlukan standarad pengawalseliaan dan perakaunan konvensional.
-           Sumber perakaunan islam adalah berlandaskan Al Quran dan Sunnah dan ia melibatkan kaedah dan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak. 
-           Contohnya larangan melibatkan riba dalam amalan perakaunan islam.
-           Dalam sistem perakaunan islam, peraturan perakaunan memberi penekanan kepada aspek akhlak dan etika berpandukan konsep hisbah
-           Oleh itu seseorang akauntan atau Muhtasib perlu menjalankan tugas dengan memiliki sifat-sifat amanah,benar, bertanggungjawab, adil dan berakhlak mulia sesuai dengan gelaran pemegang amanah.
-           Perakaunan islam juga mengambil kira faktor halal haram, kesan moral dan sosial.


Falsafah Perakaunan Konvesional
-           Menekankan ciri-ciri tertentu kepada amalan perakaunan iatu mengambil kira perkara yang hanya boleh diukur dengan nilai kewangan.
-           Oleh itu pengurus akan membuat keputusan perniagaan berdasarkan  keuntungan semata-mata.
-           Prestasi syarikat lazimnya dikaitkan dengan keuntungan yang dicapai tanpa menekan kepada cara dan punca keuntungan.
-           Keuntungan yang tinggi mengambarkan prestasi kerja yang lebih baik.
-           Adalah wajar dikaitkan membuat keputusan tanpa mengambil kira kesan terhadap masyarakat dan alam sekitar.
           
                        Konsep Pendedahan dan Penemuan (Disclosure vs Discovery)
- (Rujuk lampiran 2)

(ii)  Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical and Fair Value
        Reporting)
- (Rujuk lampiran 2)

(iii) Proses Perakaunan (Manual dan berkomputer)
- (Rujuk lampiran 2)

(d)   Peakaunan sebagai profession
(i)     Maksud profesional
(ii)  Akauntan sebagai pemimpin
(iii) Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan

- (Rujuk lampiran 3)

Perniagaan Bestari
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010

RM
RM
RM
       Jualan
      ( - ) Pulangan Jualan
        Jualan bersih

( - ) Kos Jualan:
       Stok awal

(+)  Belian
       ( - ) Pulangan belian

       (+)  Angkutan masuk

( - )  Stok akhir
       
        Kos Jualan

        Untung Kasar
(+)   Komisen diterima

( - )  Belanja:
        Angkutan keluar
        Insurans
        Kadarbayaran
        Gaji 
        Hutang lapuk
        Peruntukan Hutang ragu
        Belanja susutnilai kenderaan


        Untung bersih12 470
375
12 095
205

19 800
2206 125
12 300
18 425
8 600
      150
400
514
1 200
100
84
2000
19 5809 825

9 755
340
10 095
4 448
______
5 647
=====

Perniagaan Bestari
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010

RM
RM
RM
   Aset bukan semasa
   Premis
   Kenderaan
   ( - ) Peruntukan susutnilai kenderaan

    Aset semasa
    Stok akhir
    Penghutang
    ( - ) Peruntukan hutang ragu
    Tunai
     Bank
     Insurans terdahulu

( - )Liabiliti semasa
      Pemiutang
     Gaji terakru

     Modal kerja


      Ekuiti Pemilik
      Modal awal
(+) Untung bersih

( - ) Ambilan
     
      Modal akhir
    Liabiliti Bukan Semasa
      Pinjaman20 000
3 7504 200
84

4 954
100


43 000

16 250


8 600

4 116
815
6 590
80
20 201


5 054


59 250

15 147
74 397


 63 900
5 647
69 547
150
69 397

5 000
74 397
======2 comments:

  1. boleh sy dapatkan lampiran 3? Terima kasih

    ReplyDelete
  2. boleh sy dptkn lampiran 3? Terima kasih banyak

    ReplyDelete